Aktualno¶ci O forum Projekty Galeria O Kenii Usługi Kontakt Wersja angielska Strona główna
 

 

 

WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O ABOLICJI DLA OBCOKRAJOWCÓW

Od dnia 01.01.2012 r. obowiązuje nowe prawo umożliwiające zalegalizowanie pobytu cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce. Przez pierwszych dni wnioski złożyło prawie... pół tysiąca osób. Dowiedz się wszystkiego na temat abolicji!

Możliwość skorzystania będą mieli cudzoziemcy przebywający w Polsce nielegalnie w dniu 01.01.2012 r., oraz gdy ich pobyt jest nieprzerwany co najmniej:

  • od dnia 20 grudnia 2007 r.,
  • od dnia 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy z orzeczeniem o wydaleniu, lub
  • wobec których w dniu 1 stycznia 2010 r. trwało kolejne postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy. Przy czym, przy rozpatrywaniu spraw o abolicję przyjmuje się, że pobyt cudzoziemca jest nieprzerwany, o ile nic przeciwnego nie wynika ze zgromadzonych dokumentów.

Wniosek o zalegalizowanie pobytu - tzw. abolicję można składać od dnia 01.01.2012 r. do dnia 02.07.2012 r. do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Uwaga: Wniosek złożony po dniu 02.07.2012 r. pozostanie bez rozpoznania! Po złożeniu kompletnego wniosku cudzoziemiec otrzyma w paszporcie stempel, który będzie potwierdzeniem jego legalnego pobytu do czasu wydania ostatecznej decyzji. W trakcie rozpatrywania wniosku o abolicję od cudzoziemca zostaną pobrane odciski linii papilarnych. Pozytywna decyzja oznaczać będzie wydanie zezwolenia na zamieszkanie w Polsce na okres 2 lat. W tym czasie cudzoziemiec będzie mógł podjąć zatrudnienie bez zezwolenia - na podstawie umowy o pracę. Cudzoziemiec, który otrzyma decyzję odmowną będzie miał prawo odwołać się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Decyzja negatywna zostanie wydana, gdy:

  • cudzoziemiec nie spełnia wymogów umożliwiających skorzystanie z abolicji;
  • jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) do celów odmowy wjazdu i zostały wpisane przez inne państwo obszaru Schengen;
  • jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany i zostały tam umieszczone ze względów obronności lub bezpieczeństwa państwa;
  • cudzoziemiec poda nieprawdziwe informacje we wniosku lub przedstawił fałszywe dokumenty;
  • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej

« powrót